Actualitat

Article científic en "Journal of Plant Physiology" sobre el comportament de pimentons empeltats sobre peus tolerants a la salinitat

Les investigacions realitzades en l'IVIA  (Centre de Citricultura i Producció Vegetal), junt amb investigadors de la UPV i de la Università di Pisa (Italia) referents a la caracterització de respostes fisiològiques de plantes de pimentó empeltades sobre un patró tolerant a l'estrés salí, han sigut recentment publicades en la prestigiosa revista Journal of Plant Physiology.

La possibilitat d'utilitzar plantes empeltades de pimentó sobre patrons tolerant redueix la susceptibilitat als estressos abiòtics en la varietat, i redueix la quantitat de fruits no comercials, manté l'absorció d'aigua, contribueix a una millor nutrició i, en conseqüència, millora la producció. Fruit de diverses tries de material vegetal generat al banc de germoplasma COMAV-UPV, destaca l'accesió A25, amb la qual s'obté generalment més del doble de producció quan hi ha problemes de sol i aigua salins, i un 30% més de producció quan les condicions ambientals del cultiu són les idònies, comparades amb la varietat sense empeltar. En l'article s'evidencia que l'empelt sobre A25 augmenta la tolerància de les varietats comercials a l'estrés salí. S'observa una menor peroxidació de lípids, que indica que aquestes plantes patien menor estrés que les no empeltades. Juntament amb aquests baixos nivells, es detectaren augments de l'activitat de l'enzima superòxid dismutasa (SOD) i una major síntesi de prolina que podria estar protegint l'aparell fotosintètic de l'estrés salí. Els investigadors indiquen que els augments en la producció en les plantes empeltades sobre l'A25 es pot explicar per la manca d'efectes negatius de la sal sobre l'activitat fotosintètica que limita la pèrdua d'assimilació de CO2 que permet mantindre el creixement, tant de la part aèria com radicular.

Accés al resum de l'article en anglés: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0176161716000262

Imagen de pimientos injertados