Actualitat

Es reuneix el Consell Rector de l’IVIA

El passat dimarts, dia 18, va celebrar sessió ordinària el màxim òrgan de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, el Consell Rector, a qui correspon, entre altres, dirigir la seua actuació i aprovar el programa anual d'activitats, inversions i finançament.
 
Presidit per la Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, en qualitat de presidenta de l'Institut, el Consell Rector va aprovar els projectes d'investigació així com les inversions a càrrec a fons propis de l'Institut per a l'exercici de 2019.
 
Un altre assumpte que es va abordar fou l'aprovació del nou protocol d'obtenció, experimentació i explotació de varietats de cítrics i fruiters. Amb aquest nou reglament es pretén facilitar la subscripció d'acords de col·laboració per obtindre la màxima informació del material vegetal de l'IVIA amb caràcter previ a la seua explotació comercial; i tot això, en un marc que ha de garantir la necessària transparència i objectivitat.
 
Pel que fa al material vegetal, es va autoritzar l'explotació de la varietat de cítrics Alborea, un híbrid triploid generat per la Unitat de Cultiu de Teixits del Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia de l'IVIA a través d'un programa de millora genètica que està dirigit a l'obtenció de varietat de mandarins sense llavors.
 
A més a més, es va donar compte dels informes d'auditoria operativa i de gestió així com de l'Informe de la Sindicatura de Comptes sobre les despeses de personal, tots dos corresponents a l'exercici de 2017.
 
Per últim, l'equip de direcció va donar compte de les activitats de l'Institut durant el darrer semestre, dels contractes d'investigació subscrits, i va finalitzar amb l'anàlisi de la proposta de protocol d'accés als bancs de germoplasma de l'IVIA.