Actualitat

Pròxima Trobada Internacional sobre “Perspectives de la citricultura davant els nous reptes i amenaces fitosanitàries”

L'IVIA col·labora amb Phytoma España i la Universitat Politècnica de València en la Trobada internacional sobre perspectives de la Citricultura davant els nous reptes i amenaces fitosanitàries, els propers 22 al 24 de novembre.

"En el moment actual les novetats i canvis en l'àmbit de la Sanitat Vegetal en citricultura superen possiblement els d'èpoques anteriors. D'una banda, s'han produït canvis accelerats en les metodologies i eines disponibles en l'àmbit fitosanitari, amb reducció de matèries actives autoritzades, estricta regulació en el seu ús i residus i implantació obligatòria de la Gestió Integrada. Per una altra, han aparegut nous fitòfags com Pezothrips kellyanus, Delottococcus aberiae o els àcars Eutetranychus. És destacable el risc existent de cara al futur per dos bacteris especialment perilloses, la causant de la malaltia del HuanLongBing (HLB), un vector transmissor de la qual s'ha detectat recentment a Galícia, i Xylella fastidiosa, que ha causat importants danys a Itàlia i França, i amenaça diversos cultius de la conca mediterrània. Per totes aquestes raons, es fa necessari analitzar els canvis produïts o previsibles i en funció d'açò redefinir les estratègies de Gestió Integrada en els nostres cultius de cítrics." (Dr. Ferrán García Marí, catedràtic de la UPV i director científic de la Trobada).

Per part de l'IVIA participaran els doctors: Alberto Urbaneja (Coordinador del Centre de Protecció Vegetal de l'IVIA), Pablo Aleza, Juan Pedro Bouvet (INTA-Argentina), José Catalán, Mª Milagros López, Cesar Monzó, Alejandro Tena,  i Antonio Vicent. També participen dos il·lustres investigadors que formaren part de l'Institut, ara jubilats, els doctors Luis Navarro i Nuria Durán

Més informació en: http://www.phytoma.com/objetivo-del-simposio