Actualitat

Seminari cientificotecnic: És possible una postcollita de cítrics sense fungicides?

  • Ponent: Professor Lluís Palou (Centre de Tecnologia Postcollita-IVIA)
  • Lloc: Salón d'Actes de l'IVIA
  • Data: Divendres 10 de maig de 2019. 13:00 h.
  • Resum:

Les malalties de postcollita (podridures) dels fruits cítrics són una de les principals causes de pèrdues econòmiques per al sector. L'estratègia de control convencional es basa en l'aplicació en postcollita de fungicides químics de síntesi com l'imazalil, tiabendazol, pirimetanil u altres, que són efectius però presenten problemes importants de residus químics i legislació, de proliferació de soques fúngiques patogèniques resistents i d'inaccessibilitat a determinats mercats.

L'alternativa són estratègies de control integrat no contaminant de malalties de postcollita (CINCEP), basades en accions conjuntes en els moments adequats sobre tots els factors de precollita, collita i postcollita. Com a punt clau de la implementació d'aquestes estratègies, es treballa intensament en el desenvolupament de nous tractaments de postcollita físics, químics de baix risc o biològics que puguin suposar una alternativa cost-efectiva a l'aplicació de fungicides convencionals.

Imagen seminario Lluis Palou