Actualitat

Demostrem que alguns insectes depredadors que s'utilitzen en control biològic activen el sistema defensiu de les plantes de pimentó reduint la incidència d'alguns virus.

En els últims anys, s'ha observat que la incidència d'alguns virus en cultius hortícoles ha disminuït en aquells cultius que usen depredadors zoofitòfags per al control biològic de plagues.

Per això hem estudiat la hipòtesi que Nesidiocoris tenuis i Macrolophus pygmaeus, dos mírids depredadors que s'empren normalment en control biològic, puguen limitar la multiplicació del virus del bronzejat de la tomaca (TSWV) en les plantes de pimentó.

Els resultats dels nostres experiments revelen que la presència d'aquest virus va ser significativament menor en les plantes que prèviament havien sigut exposades a aquests mírids, en comparació amb les plantes control no exposades.

Una anàlisi detallada dels mecanismes bioquímics de resposta va portar a concloure que aquest resultat probablement està associat amb la regulació positiva de la via metabòlica de l'àcid jasmònic, que s'activa per la fitofàgia d'aquests insectes.

El treball, per tant, dona suport a les evidències que les plantes cultivades poden ser més resistents a malalties virals quan s'activa el seu sistema de defensa mitjançant depredadors zoofitòfags utilitzats en estratègies de control biològic.

En aquest treball han participat la Dra. Meritxell Pérez-Hedo, la Dra. Sarra Bouagga, el Prof. Alberto Urbaneja i el Dr. Luis Rubio del Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia de l'IVIA i pot consultar-se en el nostre repositori.

Imagen articulo zoofitofagos