Centre de Tecnología Post-collita

Visualització de contingut web

Objectius Generals

 • Millora dels processos de confecció, emmagatzematge i transport de fruites i hortalisses, amb vista a mantindre la seua qualitat i garantir la seua seguretat alimentària.
 • Estudi dels factors que afecten la fisiologia i la patologia de postcollita per al desenrotllament de noves tecnologies aplicables per a l'increment de la vida útil dels productes agroalimentaris.
 • Caracterització del comportament postcollita de noves varietats de fruites i hortalisses.
 • Desenvolupament de recobriments comestibles per a fruita fresca i mínimament processada.
 • Control integrat no contaminant de malalties de postcollita de productes hortofructícoles.
 • Evaluació sensorial de fruites.
 


 

PERSONAL INVESTIGADOR

Palou Vall, Lluís - Dr. Enginyer Agrònom - Professor d'Investigació (Coordinador del Centre)

Salvador Pérez, Alejandra - Dra. Enginyera Agrònoma - Investigadora principal

Pérez Gago, Mª Bernardita - Dra. Ciències Químiques - Investigadora Col·laboradora Adjunta (Funcionària interina) 

Besada Ferreiro, Cristina - Dra. Ciència i Tecnologia dels Aliments - Contractada laboral d'investigació

Navarro Latorre, Pilar - Enginyera Tècnica Agrícola -Tècnica d'Investigació

 

Personal investigador en formació

Ayoub Fathi - Llic. Ciència i Tecnologia dels Aliments - Becari Predoctoral

Diana Villamón - Llic. Ciència i Tecnologia dels Aliments - Contractada Pla Estatal d'Ocupació Jove

 

PROJECTES DESTACATS

Reducció de pèrdues postcollita de caqui i valoració del destrio per mitjà d'elaboració de compost d'alt valor agronòmic
 • Entitat finançadora: INIA (RTA2017-00045-C02-01)
 • Investigadora responsable: Alejandra Salvador
 

Noves estratègies integrades per a la millora de la qualitat postcollita de poma i caqui basades en l'aplicació de recobriments comestibles formulats amb ingredients bioactius (BIOREC)

 • Entitat finançadora: INIA (RTA2015-00037-C02-02)
 • Investigadora responsable: M. Bernardita Pérez-Gago
 

RECURSOS D'ESPECIAL INTERÉS

 • Laboratoris d'anàlisi de la qualitat totalment equipats per a l'anàlisi de fruites dotat amb: 2 Texturòmetres Universal Instron, 1 Mesurador de textura portàtil Durofel, 2 Colorímetres triestímul, Refractòmetre digital, Valorador d'acidesa del suc, 5 Congeladors de 600 litres de –20ºC, 3 Congeladors de –80ºC, 1 Lupa binocular.
 • 1 sala de tastos totalment equipada per a anàlisi sensorial amb equips informàtics per a maneig de dades.
 • Laboratori d'anàlisi bioquímica dotat amb: Cromatògraf líquid d'alta resolució (HPLC) amb detectors de díode array, fluorescència, índex de refracció i espectròmetre de masses i generador de nitrogen, Cromatògraf de gasos acoblat a detector de masses, Espectròmetre de masses isotòpic, Lector de microplaques, Espectrofotòmetre UV-Vis, Equip d'evaporació a buit amb controlador de buit, Sistema d'extracció en fase sòlida, Centrífuga, Bany ultrasons, Homogeneïtzador, Dessecadores.
 • Laboratori de patologia equipat amb: Cabines de flux laminar, Cabina de seguretat biològica, Microscopis, Lupa estereoscòpica, Autoclau, Bany d'ultrasons, Comptador de colònies, Estufes incubadores, Congelador i nevera.
 • Planta pilot de 900 m2 amb les instal·lacions següents: 10 Cambres frigorífiques, entre 9 i 12 m2 cada una amb control automàtic informatitzat de temperatura i humitat relativa, 6 Cabines estanques de 0,4 m3 cada una amb control automàtic informatitzat de temperatura i equip automàtic de mescla de gasos, Laboratori de 70 m2, Línia completa de manipulació i confecció de fruites, Banyera de 250 L amb resistències elèctriques i termòstat.