Editor de continguts

Seminario cientificotècnic: Inducció de defenses en planta front a patògens. La importància de una visió a dues bandes

Seminario cientificotècnic: Inducció de defenses en planta front a patògens. La importància de una visió a dues bandes

  • Ponent: Dra. Begonya Vicedo Jover (Dept. Ciències Agràries i del Medi Natural, Universitat Jaume I - Castelló de la Plana)
  • Lloc: Saló d'Actes de l'IVIA
  • Data: Divendres 7 de juny de 2019. 13:00 h.
  • Resum:

És ben conegut que en la interacció planta-patògen hi ha una co-evolució que implica tant els mecanismes d'atac del patògen com els de defensa de la planta. El patògen sempre intentarà accedir als nutrients de la planta mentre que aquesta intentarà impedir-ho. L'estudi de l'acció dels compostos que preparen a la planta per a que tinga una resposta més ràpida i eficaç passa per conèixer tant la reacció de la planta com la del patògen. La inducció de defenses es basa en realitzar tractaments que indueixen una resposta defensiva de la planta més efectiva en el moment en el que es produeix l'atac patògenic. Si a més a més aquestes molècules són d'origen natural i no constitueixen un perill ni per al medi ambient ni per a la salut, podem estar parlant de una nova visió del control de les malalties del vegetals.

Imagen seminario Begoña Vicedo